Lover for Norsk Chinese Crested Klubb stiftet 04.10. 2009

Vedtatt av årsmøtet den 21.februar 2010 med senere endringer, senest av 30 april 2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Chinese Crested Klub], og forkortes til NCCK .

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene Chinese Crested Hairless og Chinese Crested Powder Puff

Klubben har verneting i Oslo .

 

 • 1-2 Formål

NCCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase 1. NCCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet

 1. a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet b) fremme mulighetene for aktivitet med hund c) utbre kjennskap til rasen
 2. d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 3. e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
 4. f) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former g) legge muligheter og forhold tilrette for medlemmene for aktiviteter med hund
 5. h) ivareta medlemmenes kynologiske (hunde-raselære) interesse.

 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer

 Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs

Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

Medlemmer som skylder kontingent, og ikke har betalt innen 1. Juni, strykes. Ingen får tilsendt

CC – Nytt eller annet før kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NCCK og Norsk Kennel Klubs virksomhet

samt å følge NCCK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-6 Æresmedlemskap/Hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30 april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning

.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Medlem av samme husstand som hovedmedlem kan opptas som husstandsmedlem. Sistnevnte har rettigheter som andre medlemmer, herunder stemmerett, men får ikke medlemsblad og Hundesport. Kontingenten for husstandsmedlem fastsettes av årsmøtet, men skal ikke overstige halvparten av kontingent for hovedmedlem.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Medlemmer har anledning til å gi sin stemme og si sin mening via en fullmakt.

Dette begrenses til at hvert medlem kun kan stille med 1 fullmakt. Fullmakter kan kun gjelde saker som behandles på årsmøtet.

For å være valgbar må man ha vært gyldig medlem i mer enn 3—tre mnd.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg

Forhåndsstemmer sendes valgkomiteen slik: Ferdig utfylt stemmeseddel ligges i en tom konvolutt uten påskrift. Denne konvolutten legges så i en ny konvolutt som addresseres til den personen som står som mottager i innkallingen. NB!! Husk å skrive avsender på denne konvolutten

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)Behandle årsberetning

 1. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 2. g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 3. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge:

– Leder for 2 år

– Nestleder for 2 år

– 4 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år ,

– 1 Revisor med vararevisor for 2 år

– Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for- langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne sunnhetstutvalg, komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
 • Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
 • Utarbeide retningslinjer for sunnhetsutvalg, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.
 • Styret kan om nødvendig ansette lønnet hjelp.
 • oppnevne representant til NKK-Representantskapsmøte

 

 • 4-4 Sunnhetsutvalg

Styret velger i første ordinære styremøte etter ordinært årsmøte medlemmer til sunnhetsutvalg/avlsråd som skal bestå av 3 medlemmer samt 1 varamedlem

I sunnhetsutvalget bør det være minst et medlem som er oppdretter og har innsikt i og erfaring med

avlsarbeid. En bør også ha et medlem som ikke er oppdretter, men har en unik interesse for rasen Chinese Crested.

Sunnhetsutvalget kan velges blant NCCK’s medlemmer eller personer utenifra som har vist interesse for rasen og har god innsikt i avlsarbeid.

Styre/varamedlem av NCCK’s styre kan velges til SU, men maximalt to fra styret kan være med i SU.

Medlemmer i NCCK kan komme med forslag til styret ang kandidater til SU

Minst et medlem av sunnhetsrådet skal være eier av rasen.

Minst et medlem skal ikke være oppdretter. Det skal være maximalt to styremedlemmer med i sunnhetsutvalget.

Klubbens leder kan ikke være medlem av sunnhetsutvalget

Klubbens leder innkaller til felles årlig møte mellom styret og sunnhetsutvalget, og styret fastsetter med endelig virkning retningslinjer for sunnhetsutvalgets arbeid.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

Lover for Norsk Chinese Crested Klubb stiftet 04.10. 2009

Vedtatt av årsmøtet den 21.februar 2010 med senere endringer, senest av 30 april 2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Chinese Crested Klub], og forkortes til NCCK .

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene Chinese Crested Hairless og Chinese Crested Powder Puff

Klubben har verneting i Oslo .

 

 • 1-2 Formål

NCCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase 1. NCCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet

 1. a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet b) fremme mulighetene for aktivitet med hund c) utbre kjennskap til rasen
 2. d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 3. e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
 4. f) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former g) legge muligheter og forhold tilrette for medlemmene for aktiviteter med hund
 5. h) ivareta medlemmenes kynologiske (hunde-raselære) interesse.

 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer

 Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs

Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

Medlemmer som skylder kontingent, og ikke har betalt innen 1. Juni, strykes. Ingen får tilsendt

CC – Nytt eller annet før kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NCCK og Norsk Kennel Klubs virksomhet

samt å følge NCCK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-6 Æresmedlemskap/Hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30 april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning

.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Medlem av samme husstand som hovedmedlem kan opptas som husstandsmedlem. Sistnevnte har rettigheter som andre medlemmer, herunder stemmerett, men får ikke medlemsblad og Hundesport. Kontingenten for husstandsmedlem fastsettes av årsmøtet, men skal ikke overstige halvparten av kontingent for hovedmedlem.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Medlemmer har anledning til å gi sin stemme og si sin mening via en fullmakt.

Dette begrenses til at hvert medlem kun kan stille med 1 fullmakt. Fullmakter kan kun gjelde saker som behandles på årsmøtet.

For å være valgbar må man ha vært gyldig medlem i mer enn 3—tre mnd.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg

Forhåndsstemmer sendes valgkomiteen slik: Ferdig utfylt stemmeseddel ligges i en tom konvolutt uten påskrift. Denne konvolutten legges så i en ny konvolutt som addresseres til den personen som står som mottager i innkallingen. NB!! Husk å skrive avsender på denne konvolutten

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)Behandle årsberetning

 1. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 2. g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 3. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge:

– Leder for 2 år

– Nestleder for 2 år

– 4 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år ,

– 1 Revisor med vararevisor for 2 år

– Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for- langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne sunnhetstutvalg, komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
 • Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
 • Utarbeide retningslinjer for sunnhetsutvalg, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.
 • Styret kan om nødvendig ansette lønnet hjelp.
 • oppnevne representant til NKK-Representantskapsmøte

 

 • 4-4 Sunnhetsutvalg

Styret velger i første ordinære styremøte etter ordinært årsmøte medlemmer til sunnhetsutvalg/avlsråd som skal bestå av 3 medlemmer samt 1 varamedlem

I sunnhetsutvalget bør det være minst et medlem som er oppdretter og har innsikt i og erfaring med

avlsarbeid. En bør også ha et medlem som ikke er oppdretter, men har en unik interesse for rasen Chinese Crested.

Sunnhetsutvalget kan velges blant NCCK’s medlemmer eller personer utenifra som har vist interesse for rasen og har god innsikt i avlsarbeid.

Styre/varamedlem av NCCK’s styre kan velges til SU, men maximalt to fra styret kan være med i SU.

Medlemmer i NCCK kan komme med forslag til styret ang kandidater til SU

Minst et medlem av sunnhetsrådet skal være eier av rasen.

Minst et medlem skal ikke være oppdretter. Det skal være maximalt to styremedlemmer med i sunnhetsutvalget.

Klubbens leder kan ikke være medlem av sunnhetsutvalget

Klubbens leder innkaller til felles årlig møte mellom styret og sunnhetsutvalget, og styret fastsetter med endelig virkning retningslinjer for sunnhetsutvalgets arbeid.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

Lover for Norsk Chinese Crested Klubb stiftet 04.10. 2009

Vedtatt av årsmøtet den 21.februar 2010 med senere endringer, senest av 30 april 2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Chinese Crested Klub], og forkortes til NCCK .

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene Chinese Crested Hairless og Chinese Crested Powder Puff

Klubben har verneting i Oslo .

 

 • 1-2 Formål

NCCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase 1. NCCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet

 1. a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet b) fremme mulighetene for aktivitet med hund c) utbre kjennskap til rasen
 2. d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 3. e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
 4. f) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former g) legge muligheter og forhold tilrette for medlemmene for aktiviteter med hund
 5. h) ivareta medlemmenes kynologiske (hunde-raselære) interesse.

 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer

 Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs

Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

Medlemmer som skylder kontingent, og ikke har betalt innen 1. Juni, strykes. Ingen får tilsendt

CC – Nytt eller annet før kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NCCK og Norsk Kennel Klubs virksomhet

samt å følge NCCK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-6 Æresmedlemskap/Hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30 april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning

.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Medlem av samme husstand som hovedmedlem kan opptas som husstandsmedlem. Sistnevnte har rettigheter som andre medlemmer, herunder stemmerett, men får ikke medlemsblad og Hundesport. Kontingenten for husstandsmedlem fastsettes av årsmøtet, men skal ikke overstige halvparten av kontingent for hovedmedlem.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Medlemmer har anledning til å gi sin stemme og si sin mening via en fullmakt.

Dette begrenses til at hvert medlem kun kan stille med 1 fullmakt. Fullmakter kan kun gjelde saker som behandles på årsmøtet.

For å være valgbar må man ha vært gyldig medlem i mer enn 3—tre mnd.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg

Forhåndsstemmer sendes valgkomiteen slik: Ferdig utfylt stemmeseddel ligges i en tom konvolutt uten påskrift. Denne konvolutten legges så i en ny konvolutt som addresseres til den personen som står som mottager i innkallingen. NB!! Husk å skrive avsender på denne konvolutten

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)Behandle årsberetning

 1. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 2. g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 3. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge:

– Leder for 2 år

– Nestleder for 2 år

– 4 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år ,

– 1 Revisor med vararevisor for 2 år

– Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for- langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne sunnhetstutvalg, komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
 • Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
 • Utarbeide retningslinjer for sunnhetsutvalg, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.
 • Styret kan om nødvendig ansette lønnet hjelp.
 • oppnevne representant til NKK-Representantskapsmøte

 

 • 4-4 Sunnhetsutvalg

Styret velger i første ordinære styremøte etter ordinært årsmøte medlemmer til sunnhetsutvalg/avlsråd som skal bestå av 3 medlemmer samt 1 varamedlem

I sunnhetsutvalget bør det være minst et medlem som er oppdretter og har innsikt i og erfaring med

avlsarbeid. En bør også ha et medlem som ikke er oppdretter, men har en unik interesse for rasen Chinese Crested.

Sunnhetsutvalget kan velges blant NCCK’s medlemmer eller personer utenifra som har vist interesse for rasen og har god innsikt i avlsarbeid.

Styre/varamedlem av NCCK’s styre kan velges til SU, men maximalt to fra styret kan være med i SU.

Medlemmer i NCCK kan komme med forslag til styret ang kandidater til SU

Minst et medlem av sunnhetsrådet skal være eier av rasen.

Minst et medlem skal ikke være oppdretter. Det skal være maximalt to styremedlemmer med i sunnhetsutvalget.

Klubbens leder kan ikke være medlem av sunnhetsutvalget

Klubbens leder innkaller til felles årlig møte mellom styret og sunnhetsutvalget, og styret fastsetter med endelig virkning retningslinjer for sunnhetsutvalgets arbeid.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.